Na stránkách je používána technologie cookies za účelem analýzy návštěvnosti a zajištění fungování stránek. Více o ochraně osobních údajů

V případě reklamace prosím postupujte dle návodu:

1 - Stáhněte a vyplňte reklamační formulář (ke stažení zde), kde popíšete vadu, kterou Vaše zářízení vykazuje další informace o nákupu. Vyplněný reklamační formulář přiložte společně s prodejním dokladem do zásilky. Prosím pamatujte, že bez platného prodejního dokladu (faktury) nelze zboží reklamovat.

2 - V případě reklamace jakéhokoliv zařízení od Applu postupujte dle následujících pokynů. Před odesláním se odhlašte z funkce Find my iPhone (iCloud) a zruště kódový zámek obrazovky, popřípadě připište kód do reklamačního formuláře. V opačném případě riskujete zdlouhavé vyřízení reklamace, popřípadě zamítnutí (Apple zařízení s aktivní službou Find My iPhone nejsou servisovány jak námi, tak autorizovanými servisy). Zařízení doporučujeme před odesláním na reklamaci zálohovat. Za ztrátu dat v případě přehrání softwaru či obnově systému iOS neručíme. 

3 - Zařízení pošlete spolu s řádně vyplněným reklamačním listem na adresu naší provozovny:

Quikset s.r.o.
Otýlie Beníškové 14
Plzeň 301 00

@quikset.cz
@quikset.cz
+420 374 440 136

Jak vypnout službu Find my iPhone na dálku? 

 • přihlaste se na www.icloud.com/find pomocí svého Apple ID
 • klikněte na ikonu Najít iPhone
 • klikněte na Všechna zařízení
 • vyberete zařízení, které chcete odstranit
 • klikněte na Odstranit z účtu

Toto je jediný způsob, jak službu deaktivovat vzdáleně, bez nutnosti osobní přítomnosti. 

Reklamační řád

vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který upravuje podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno na prodejnách prodávajícího.

 1. Článek I

  Výklad základních pojmů

  1. Přístroj – zahrnuje koncová zařízení, která jsou způsobilá pro používání v GSM sítích, dále tablety, notebooky a fotoaparáty, nabízené ze strany prodávajícího.
  2. Zboží – zahrnuje Přístroj a jakékoliv další výrobky nabízené zákazníkům ze strany prodávajícího.
  3. Kupující – každá fyzická či právnická osoba, která od prodávajícího zakoupila zařízení nebo jiné zboží.
 2. Článek II

  Obecná ustanovení

  1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a Kupujícím na prodejnách prodávajícího. 
  2. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě maloobchodní sítě prodávající Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
  4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  5. Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů (dat) uložených kupujícím v zařízeních, které předal kupující do reklamace či k servisnímu zásahu (servisní opravě).
  6. Zakoupený použitý Přístroj může Kupující vyměnit v prvních sedmi dnech od koupě za jakýkoliv jiný přístroj z nabídky prodávajícího, je pouze nutné, aby nově vybraný Přístroj byl ve stejné či vyšší hodnotě. Právo výměny může Kupující využít pouze jednou (nelze tedy měnit již vyměněný přístroj). Přijímací technik prodávajícího rozhodne o výměně okamžitě, pouze ve složitých případech do tří dnů, toto neplatí o víkendech a státních svátcích. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu přístroje, zejména při podezření na porušení záručních podmínek.
 3. Článek III

  Rozsah odpovědnosti prodávajícího

  1. Ve vztahu ke Zboží zakoupenému u prodávajícího odpovídá prodávající Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Projeví-li se v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí Zboží. U použitého Zboží může být tato lhůta zkrácena na 12 měsíců, pokud takovéto zkrácení prodávající vyznačí v informačním dokumentu o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady (záruční list) nebo na prodejním dokladu (paragon či faktura). (Práva z vad plnění ze zákona).
  2. Prodávající poskytuje Kupujícímu u vybraných výrobků též záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku a to v délce, která je vyznačena v záručním listu. (Smluvní záruka za jakost).
  3. Je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 12 měsíců od převzetí Zboží.
 4. Článek IV

  Nároky Kupujícího

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 občanského zákoníku.
  2. V případě, že má Zboží při převzetí vady, má Kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě Zboží, či výměně vadné součásti Zboží.
  3. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může Kupující požadovat i dodání nové věci (Zboží), není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.
  4. Není-li možná oprava, výměna součásti věci (Zboží) ani dodání nové věci (Zboží), má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku (ex tunc).
  5. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.
  6. Právo na dodání nové věci (Zboží), výměnu součásti či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad, či po opětovném výskytu vady po opravě.
  7. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do Zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, byl-li Přístroj připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství.
 5. Článek V

  Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění

  1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v libovolné provozovně prodávajícího, a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL), případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující má právo využít pro opravu věci také autorizovaný servis daný výrobcem (aktuální seznam servisních míst je uveden na záručním listu k výrobku, popřípadě lze zjistit na infolince prodávajícího). Jde tu však výlučně o právo na opravu věci. Požadavek na dodání nové věci (Zboží), na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího.
 6. Článek VI

  Lhůta pro vyřizování reklamací

  1. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne na lhůtě delší. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada odstraněna včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.
  2. O výsledek vyřízení reklamace se musí zákazník sám zajímat, v případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.
 7. Článek VII

  Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Článek VIII

  Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího (www.quikset.cz) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 11. 2. 2016 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.